มูลค่าหน่วยลงทุน
( NAV )

* NAV เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า