เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สร้างผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยความหลากหลายด้านนวัตกรรมทางการเงิน และ We มุ่งที่จะออกแบบกองทุนรวมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้แนวคิด "We design your wealth .. we grow together"
We ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและตลาดทุน และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ มานานกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า We มีความชำนาญทั้งในด้านการสรรหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การบริหารจัดการกองทุนรวม การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์สภาวะตลาด การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ การคัดเลือกตราสารทุนและตราสารหนี้คุณภาพ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
We มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่สะท้อนให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการสอบทาน (Check and Balance) โดยการกำหนดภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนและสอดคล้องต่อหลักความไว้วางใจ (Fiduciary Duties) และหลักการกำกับดูแลกิจการจัดการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนว่าบริษัทฯมีการจัดการลงทุนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ระมัดระวัง (Duty of Care) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ (Putting Investor First) บริษัทฯจึงจัดให้มีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ลงทุน กองทุน (Conflict of Interest Measures) และบริษัทฯ มีมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล การให้คำแนะนำและความรู้แก่ผู้ลงทุน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน มีกระบวนการทำความรู้จักและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ลงทุนทุกรายก่อนเริ่มความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Know Your Customer/Customer Due Diligence) ตลอดจนการให้ความรู้และการดูแลติดตามตัวแทนสนับสนุนการขายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Product Governance and Fair Dealing) อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯจึงมีแผนรองรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ (Business Continuity Plan) รวมไปถึงการจัดให้มีระบบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Governance & Cyber Security) ที่เป็นมาตรฐานอีกด้วย
  • นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์โดยบริษัทจัดการในนามกองทุน (Proxy Voting Policy and Procedure)
  • ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) / นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code Policy)
  • รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนประจำปี 2564 / รายงานการปฏิบัติตามนโยบายธรรมภิบาลการลงทุนประจำปี 2563
  • รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (IOE) ประจำปี 2564 / รายงานผลการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (IOE) ประจำปี 2563
  • นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy and Procedure)
  • นโยบายการออกและเสนอขายกองทุนรวม ( Product Governance Policy)