เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สร้างผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยความหลากหลายด้านนวัตกรรมทางการเงิน และ We มุ่งที่จะออกแบบกองทุนรวมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้แนวคิด "We design your wealth .. we grow together"
We ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและตลาดทุน และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ มานานกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า We มีความชำนาญทั้งในด้านการสรรหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การบริหารจัดการกองทุนรวม การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์สภาวะตลาด การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ การคัดเลือกตราสารทุนและตราสารหนี้คุณภาพ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
We มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของลูกค้า

ผู้บริหาร

นายอิศรา พุฒตาลศรี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประสบการณ์ 20 ปี ในบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและธนาคารแห่งประเทศไทย
2021 – Present :
Chief Executive Officer
We Asset Management
2019 – 2021 :
Chief Executive Officer and Chief Investment Officer
We Asset Management
2018 – 2019 :
Chief Investment Officer
We Asset Management
2017 – 2018 :
Head of Equity Wealth Management
Kasikorn Securities
2002 – 2017 :
- Senior Vice President, Head of Balanced Fund Management Department
- Senior Fund Manager, Balanced Fund Management Department
- Fund Manager, Fund Management and Research Department
Kasikorn Asset Management
1998 – 2002 :
Investment Officer, Reserve Management Division
Bank of Thailand

นางสาวงามนภา ธวัชโชคทวี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ
ประสบการณ์ 24 ปี ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทชั้นนำ
2018 – Present :
Chief Operating Officer
We Asset Management
2015 – 2017 :
First Vice President, Administration Department
One Asset Management
2012 – 2015 :
Director, Business Development
Avalon International
2006 – 2012 :
Executive Secretary to Managing Director
Asset Plus Fund Management
2003 – 2006 :
Secretary to Senior Executive Vice President Fund Management and Research Division
Kasikorn Asset Management
2000 – 2002 :
Secretary to Chief Executive Officer
Power Line Engineering
1997 – 1998 :
Research Assistant, Urbanization and Environment Program
Thailand Environment Institute
1995 – 1997 :
Senior Secretary, Public Relation Department
N.C.C Management & Development
1994 – 1995 :
Secretary to Advisor, to President
Wang Petchaboon Co., Ltd

นางสาวนิตยา เลิศแสงเพชร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ
ประสบการณ์ 21 ปี ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
2018 – Present :
Chief Product and Channel Management Officer
We Asset Management
2012 – 2018 :
Head of Business and Product Development
One Asset Management
2007 – 2012 :
Vice President, Investment ProductStrategy Group
Asset Plus Fund Management
2005 – 2007 :
Vice President, Business Development Department
BT Asset Management
2004 – 2005 :
Assistant Director. Private Fund and Institutional Department
MFC Asset Management
2003 – 2004 :
Assistant Vice President Business Development Department
Thanachart Asset Management
1997 – 2003 :
Officer, Technical Division
Association of Securities Companies

นายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการลงทุน
2021 – Present :
Chief Investment Officer
We Asset Management
2018 – 2021 :
Chief Executive Officer
Innotech Asset Management
2017 – 2018 :
Head of Private Fund Management
Krungthai Seamico Securities
2016 :
Head of Private Fund Management
KTBST Securities PLC
2014 – 2016 :
Fund Manager
One Asset Management
2012 – 2014 :
Fund Manager
Innotech Asset Management
2010 – 2012 :
Fund Manager
One Asset Management
2008 – 2010 :
Assistant Fund Manager
Principal Asset Management