เกี่ยวกับเรา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่สร้างผลการดำเนินงานของกองทุนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ พร้อมด้วยความหลากหลายด้านนวัตกรรมทางการเงิน และ We มุ่งที่จะออกแบบกองทุนรวมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันเพื่อความมั่งคั่งของลูกค้า ภายใต้แนวคิด "We design your wealth .. we grow together"
We ก่อตั้งโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดเงินและตลาดทุน และมีประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน และธุรกิจหลักทรัพย์ มานานกว่า 20 ปี ดังนั้น จึงเชื่อมั่นได้ว่า We มีความชำนาญทั้งในด้านการสรรหาผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การบริหารจัดการกองทุนรวม การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์สภาวะตลาด การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ การคัดเลือกตราสารทุนและตราสารหนี้คุณภาพ เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้า ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
We มีหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน และเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนของลูกค้า

วิสัยทัศน์ของ We

We มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการด้านกองทุนรวมชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสามารถสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ

ภารกิจของ We

We เน้นให้บริการด้านกองทุนรวม (Mutual Fund) เพื่อส่งเสริมการลงทุนและการออมของนักลงทุนในประเทศ โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุนที่เน้นเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์การลงทุนอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบการลงทุนควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และจรรยาบรรณที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (Global Code of Conduct and Ethic Standard)

We มีทีมงานมืออาชีพ และมีประสบการณ์ในธุรกิจกองทุนรวม

ยึดมั่นการบริหาร ดำเนินงานเป็นทีมด้วยความรู้ความสามารถ เปิดกว้างในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การลงทุน รูปแบบการลงทุน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน เพื่อเป้าหมาย พัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อเนื่องยั่งยืน

We มุ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม

ยึดมั่นในการบริหารการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจาก การลงทุนภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนดที่ดีที่สุดแก่ผู้ลงทุน

We มีเป้าหมายที่จะสร้างความน่าเชื่อถืออย่างยั่งยืน

สร้างความเชื่อถือ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารการลงทุน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้กับผู้ลงทุน

We ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาด และรวดเร็ว

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยี ระบบการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยคำนึง ถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ปรัชญาการลงทุนของ We

We มีแนวทางการบริหารการลงทุนทั้งแบบจากบนสู่ล่าง (Top Down) ผ่านการกำหนดกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (Strategic and Tactical Asset Allocation) และจากล่างสู่บน (Bottom Up) ผ่านกระบวนการการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของทีมผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ ยึดหลักการบริหารงานเป็นทีม (Team Approach) โดยมีคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) เป็นศูนย์กลางการบริหารการลงทุน กระบวนการบริหารการลงทุนเน้นหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) และการมีวินัยในการลงทุน (Disciplined Investment) ผู้จัดการกองทุนยึดหลักความรอบคอบระมัดระวัง (Prudence) และการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน เป็นสำคัญ

จุดเด่นของ We

เชี่ยวชาญ

We ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารและผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ และมีผลงานการบริหารการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

สร้างสรรค์

We มีความคิดที่จะสรรค์สร้างนวัตกรรม รวมถึงรูปแบบกองทุนใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า

สะดวก

We ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ช่วยในการบริหารกองทุน และระบบการให้บริการ โดยคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก