ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ไทย ทริกเกอร์ 6M (WE-THAITRIG6M)

Announcement
23 พฤษภาคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
11 พฤษภาคม 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท (WE-VIETGROWTH)

Announcement
29 เมษายน 2565

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี เวียดนาม โกรท (WE-VIETGROWTH)

Announcement
29 เมษายน 2565

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ จำนวน 27 กองทุน

Announcement
28 มีนาคม 2565

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ยุโรป 8M (WE-EUROPE8M)

Announcement
28 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
2 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)

Announcement
27 มกราคม 2565

ประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนและกำหนดการวันทำรายการรอบถัดไปกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)

Announcement
27 มกราคม 2565

ประกาศเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ

Announcement
9 ธันวาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของ กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ (WE-AQUA)

Announcement
30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ (WE-AQUA)

Announcement
30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนและกำหนดการวันทำรายการรอบถัดไปกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M2)

Announcement
26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M2)

Announcement
26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M2)

Announcement
18 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
15 พฤศจิกายน 2564

ประกาศวันหยุดทำการของกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH) กองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (WE-USREIT) และกองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ (WE-DEWORLD)

Announcement
7 ตุลาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
17 กันยายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ (WE-EUROPE)

Announcement
6 สิงหาคม 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ยุโรป ออพพอร์ทูนิตี้ (WE-EUROPE)

Announcement
6 สิงหาคม 2564

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ (WE-THEQ)

Announcement
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ (WE-THEQ)

Announcement
12 กรกฎาคม 2564

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ (WE-THEQ)

Announcement
9 กรกฎาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M2-UI)

Announcement
8 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M2-UI)

Announcement
29 มิถุนายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ (WE-EVOSEMI)

Announcement
24 มิถุนายน 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี อีโวลูชั่น ออฟ เซมิคอนดักเตอร์ (WE-EVOSEMI)

Announcement
24 มิถุนายน 2564

ประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนและกำหนดการวันทำรายการรอบถัดไปกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M2)

Announcement
27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M2)

Announcement
27 พฤษภาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส (WE-CANAB)

Announcement
13 พฤษภาคม 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี แคนนาบิส บิสสิเนส (WE-CANAB)

Announcement
13 พฤษภาคม 2564

ประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนและกำหนดการวันทำรายการรอบถัดไปกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
22 เมษายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
22 เมษายน 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ (WE-DEWORLD)

Announcement
9 เมษายน 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์ (WE-DEWORLD)

Announcement
9 เมษายน 2564

เปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของกองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (WE-GIHEALTH)

Announcement
16 มีนาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี (WE-TENERGY)

Announcement
25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี (WE-TENERGY)

Announcement
25 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุน WE-GOLD และ WE-GOLDRMF

Announcement
22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
18 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
5 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติม ของกองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND)

Announcement
4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศวันหยุดทำการของประเทศไทยเพิ่มเติม

Announcement
11 มกราคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
11 มกราคม 2564

ประกาศวันพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิง และวันครบกำหนดอายุสัญญากองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M2-UI)

Announcement
4 มกราคม 2564

ประกาศหลักเกณฑ์การรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ

Announcement
29 พฤษภาคม 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M2-UI)

Announcement
29 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY-R) และกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
25 ธันวาคม 2563

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M1-UI)

Announcement
23 ธันวาคม 2563

ประกาศราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M1-UI)

Announcement
23 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY-R)

Announcement
21 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุนกองทุนหลัก กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ (WE-GEDUCATION)

Announcement
21 ธันวาคม 2563

ประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M1-UI)

Announcement
16 ธันวาคม 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-GLOBALEQRMF)

Announcement
4 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-GLOBALEQRMF)

Announcement
4 ธันวาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-GLOBALEQRMF)

Announcement
20 พฤศจิกายน 2563

ประกาศงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
19 พฤศจิกายน 2563

ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติมกองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท (WE-CHIG)

Announcement
13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี วีดีโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY)

Announcement
4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี วีดิโอ เกมมิ่ง แอนด์ อีสปอร์ต (WE-PLAY)

Announcement
4 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
22 ตุลาคม 2563

ประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนและกำหนดการวันทำรายการรอบถัดไปกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
22 ตุลาคม 2563

ประกาศราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
21 ตุลาคม 2563

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
21 ตุลาคม 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ WE-MONYRMF และ WE-GOLDRMF

Announcement
19 ตุลาคม 2563

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

Announcement
16 ตุลาคม 2563

ประกาศเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
16 ตุลาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต เพื่อการเลี้ยงชีพ (WE-MONYRMF)

Announcement
16 ตุลาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 2 กองทุน (WE-MONYRMF + WE-GOLDRMF)

Announcement
1 ตุลาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ

Announcement
16 ตุลาคม 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ จำนวน 17 กองทุน

Announcement
14 ตุลาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 2 กองทุน (WE-MONYRMF + WE-GOLDRMF)

Announcement
1 กันยายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม (WE-MULTI)

Announcement
16 กันยายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
1 กันยายน 2563

ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติมวันที่ 4 และ 7 กันยายน 2563

Announcement
25 สิงหาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
20 สิงหาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
6 สิงหาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
5 สิงหาคม 2563

ประกาศราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด วี อินเดีย 9M (WE-INDIA9M)

Announcement
17 กรกฎาคม 2563

ประกาศราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต 8M (WE-EM8M)

Announcement
14 กรกฎาคม 2563

ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิด วี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต 8M (WE-EM8M)

Announcement
10 กรกฎาคม 2563

ประกาศเลิกโครงการจัดการ กองทุนเปิด วี อินเดีย 9M (WE-INDIA9M)

Announcement
10 กรกฎาคม 2563

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี อินเดีย 9M (WE-INDIA9M)

Announcement
9 กรกฎาคม 2563

ประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ไชน่า 6M (WE-CHINA6M)

Announcement
8 กรกฎาคม 2563

ประกาศวันหยุดทำการเพิ่มเติมวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

Announcement
8 กรกฎาคม 2563

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ไชน่า 6M (WE-CHINA6M)

Announcement
7 กรกฎาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ (WE-GEDUCATION)

Announcement
2 กรกฎาคม 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อิควิตี้ (WE-GEDUCATION)

Announcement
2 กรกฎาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
18 มิถุนายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (WE-MONEY-R)

Announcement
18 มิถุนายน 2563

ประกาศวันพิจารณามูลค่าหลักทรัพย์อ้างอิง และวันครบกำหนดอายุสัญญา กองทุน WE-CRETURN6M1-UI

Announcement
16 มิถุนายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
16 มิถุนายน 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-CRETURN6M1-UI)

Announcement
15 มิถุนายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (WE-GIHEALTH)

Announcement
28 พฤษภาคม 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ (WE-GIHEALTH)

Announcement
28 พฤษภาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (WE-GOLD)

Announcement
27 พฤษภาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 4 กองทุน

Announcement
29 เมษายน 2563

ประกาศรอบระยะเวลาการลงทุนและกำหนดการวันทำรายการรอบถัดไปกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
23 เมษายน 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M)

Announcement
22 เมษายน 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND)

Announcement
13 เมษายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
13 เมษายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY)

Announcement
7 เมษายน 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ไทย อิควิตี้ (WE-THEQ)

Announcement
2 เมษายน 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
1 เมษายน 2563

ประกาศยกเลิกวันหยุดทำการวันที่ 13 - 15 เมษายน 2563 (วันหยุดสงกรานต์)

Announcement
23 มีนาคม 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ (WE-TRBOND)

Announcement
23 มีนาคม 2563

ประกาศ เงื่อนไขและอัตราค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

Announcement
20 มีนาคม 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม (WE-MULTI)

Announcement
18 มีนาคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี อินเดีย 9M (WE-INDIA9M)

Announcement
6 มีนาคม 2563

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี อินเดีย 9M (WE-INDIA9M)

Announcement
6 มีนาคม 2563

ประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
3 มีนาคม 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต 8M (WE-EM8M)

Announcement
24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม (WE-INCOME)

Announcement
19 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ (WE-GSECURE)

Announcement
31 มกราคม 2563

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
31 มกราคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH)

Announcement
29 มกราคม 2563

เพื่อโปรดทราบ...ประกาศราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M)

Announcement
13 มกราคม 2563

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
13 มกราคม 2563

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
10 มกราคม 2563

ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและวันเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M)

Announcement
9 มกราคม 2563

ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M)

Announcement
8 มกราคม 2563

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
3 มกราคม 2563

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
30 ธันวาคม 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
20 ธันวาคม 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY)

Announcement
20 ธันวาคม 2562

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม (WE-MULTI) และกองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ (WE-GEQUITY)

Announcement
20 ธันวาคม 2562

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
20 ธันวาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ (WE-GEQUITY)

Announcement
19 ธันวาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (WE-GOLD)

Announcement
16 ธันวาคม 2562

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล อิควิตี้ (WE-GEQUITY)

Announcement
11 ธันวาคม 2562

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
11 ธันวาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
11 ธันวาคม 2562

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มัลติ แอสเซท อินคัม (WE-MULTI)

Announcement
9 ธันวาคม 2562

ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN3M-UI)

Announcement
4 ธันวาคม 2562

ประกาศราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN3M-UI)

Announcement
4 ธันวาคม 2562

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ไชน่า 6M (WE-CHINA6M)

Announcement
29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี ไชน่า 6M (WE-CHINA6M)

Announcement
29 พฤศจิกายน 2562

ประกาศครบกำหนดอายุและเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN3M-UI)

Announcement
27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้ (WE-USREIT)

Announcement
27 พฤศจิกายน 2562

ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
25 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อหน่วยลงทุน จำนวน 5 กองทุน

Announcement
22 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเลิกโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ยูเอส 6M (WE-US6M)

Announcement
20 พฤศจิกายน 2562

...ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ยูเอส 6M (WE-US6M)

Announcement
19 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี ยูเอส 6M (WE-US6M)

Announcement
8 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเปิดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วี ยูเอส 6M (WE-US6M)

Announcement
8 พฤศจิกายน 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุน วี มัลติ แอสเซท อินคัม (WE-MULTI)

Announcement
1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY)

Announcement
21 ตุลาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ อิควิตี้ (WE-GOLD)

Announcement
10 ตุลาคม 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY) และกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
7 ตุลาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN-UI)

Announcement
30 กันยายน 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY) กองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME) และกองทุนเปิด วี ยูเอส 6M (WE-US6M)

Announcement
16 กันยายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ของกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN3M-UI)

Announcement
28 สิงหาคม 2562

ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ และวันครบอายุโครงการ ของกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN3M-UI)

Announcement
28 สิงหาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี ซัพพลาย เชน ไฟแนนซ์ ไฮ อินคัม 3M ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-FIN3M-UI)

Announcement
26 สิงหาคม 2562

ประกาศการจัดเก็บภาษีเงินได้จากกองทุนรวมที่ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ และการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล

Announcement
19 สิงหาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี (WE-GTECH)

Announcement
9 สิงหาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
6 สิงหาคม 2562

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
2 สิงหาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
12 กรกฎาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล แอลโลเคชั่น 5M (WE-GA5M)

Announcement
11 กรกฎาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
10 กรกฎาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี โกลบอล เทคโนโลยี 8M (WE-GTECH8M)

Announcement
21 มิถุนายน 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี อินเดีย 9M (WE-INDIA9M)

Announcement
7 มิถุนายน 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
5 มิถุนายน 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ยูเอส 6M (WE-US6M)

Announcement
9 พฤษภาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY) และกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
8 พฤษภาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
23 เมษายน 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ฟิกซ์ อินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-INCOME)

Announcement
27 มีนาคม 2562

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ต (WE-MONEY)

Announcement
20 มีนาคม 2562