ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

ประกาศเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ (WE-AQUA)