ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำของ กองทุนเปิด วี โกลบอล วอเตอร์ (WE-AQUA)