ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกองทุนเปิด วี ตราสารหนี้ 6M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (WE-BOND6M3)