ส่วนบริการผู้ถือหน่วยลงทุน

  • เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์  ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลส
    ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
    กรุงเทพฯ 10330 (สำนักงานใหญ่)
กรณีผู้ลงทุนต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หรือการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
สามารถติดต่อฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
โทร : 02-351-1801 ต่อ 5051
อีเมล์ : whistleblowing@ktbstholding.co.th

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330


กรอกเพื่อสอบถามข้อมูล / ติดต่อกลับ / ร้องเรียน
ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
เรื่องที่ต้องการติดต่อ
รายละเอียด