ส่วนบริการผู้ถือหน่วยลงทุน

We Asset มีช่องทางในการเปิดบัญชี 2 ช่องทางได้แก่
  1. ช่องทางออนไลน์โดยการเข้าเมนู “เปิดบัญชี” ในหน้าหลักของเว็บไซต์
  2. ช่องทางสำนักงาน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ช้นั 52 ออลซีซันส์ เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 351 1800กด 2 ได้ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือส่งอีเมลมาที่ customerservice@ktbst.co.th
เมื่อลูกค้ำเปิดบัญชีสำเร็จ ท่านจะได้รับอีเมล์ “รายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ WEASSET” และ “สำเนาเอกสารเปิดบัญชีและสัญญาแนบท้าย” ตามลำดับ (โดยอาจเข้าที่ Inbox หรือ Junk Email) ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อตั้ง Username และ Password เพื่อเข้าใช้งานโดยมี 2 ช่องทางดังนี้
  1. จากเว็บไซต์ We Asset คลิกที่ “เข้าสู่ระบบ”
  2. จากอีเมล “รายละเอียดการเปิดบัญชีเพื่อใช้บริการของ WEASSET” เลื่อนไปที่ “ลงทะเบียนระบบ Single sign on เพื่อเริ่มลงทุน” และ คลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”
หากท่านลืม Username, Password และ PIN Code สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Call Center 02 3511800 กด 2
ท่านสามารถสมัครใช้บริการกองทุนได้ที่ บลจ. วี หรือ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ในวันและเวลาทำการ
โดยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 351 1800 กด 2 หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
ท่านสามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย หรือราคารับซื้อคืนของกองทุนได้ที่

- เว็บไซต์ของ บลจ. วี(https://www.weasset.co.th/)
ท่านสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หรือข้อมูลทางทะเบียนได้ที่ บลจ.วี หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยดำเนินการดังนี้
- กรอกคำขอเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
- แนบสำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนโดยทางอีเมล์ ตาม E-mail Address ที่ท่านได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันคำนวณราคาซื้อขายหน่วยลงทุน