ข่าวสารกองทุน / ประกาศ

บลจ.วี เชื่อมั่นมาตรการภาครัฐช่วยลดความผันผวนของตลาด เผยกองตราสารหนี้ภายใต้การบริหาร มีสภาพคล่องการเงินสูงจะไม่มีการปิดกองทุน