ข้อตกลงการใช้บริการ


ข้อตกลงการใช้บริการ
1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด ( We Asset Management Company Limited) (“บริษัทจัดการ”) ได้รับอนุมัติการจัดตั้งบริษัทฯ จากกระทรวงการคลังและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) อย่างไรก็ตาม การได้รับอนุมัติการจัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนและข้อมูลในการเสนอขายกองทุนรวม รวมทั้งมิได้ประกันราคาหน่วยลงทุน หรือผลตอบแทนของกองทุนรวม
2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
3. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอขายหน่วยลงทุนกับ/หรือเพื่อผลประโยชน์กับบุคคลอเมริกัน/หรือบุคคลอเมริกันที่กำหนดภายใต้ความตกลง เพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
5. ผู้ลงทุนรับทราบว่าการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตนี้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบ อื่นๆ ของทางการที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคต
6. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
7. การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งมิได้เป็นการรับประกัน ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล
8. หากผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการ เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
9. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือบนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. www.sec.or.th
10. ผู้ลงทุนสามารถขอดูแนวทางการใช้สิทธิออกเสียง และการดำเนินการใช้ออกเสียงได้ที่บริษัทจัดการ หรือบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.weasset.co.th
11. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
12. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ ผู้สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมที่ต้องการทราบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อ บริษัทจัดการ ท่านสามารถติดต่อขอดูข้อมูลได้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ หรือสำนักงานของตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกแห่งที่ได้รับการแต่ง ตั้งจากบริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
13. ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ในการเผยแพร่ข้อมูล เอกสาร และโปรแกรมคำนวณผลตอบแทนการลงทุนบนเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้รวบรวมและจัดทำขึ้นภายใต้เจตนาสุจริตบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อประโยชน์และเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนเท่านั้น โดยบริษัทจัดการไม่รับรองและรับประกันถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของข้อมูล เอกสาร และโปรแกรมคำนวณดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนต้องการใช้ข้อมูล เอกสาร และโปรแกรมคำนวณที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบและ/หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
15. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูล เอกสาร หรือโปรแกรมคำนวณใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ โดยห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบ อ้างอิง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือใช้วิธีการใดก็ตามเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการ เป็นลายลักษณ์อักษร การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือชื่อเสียงของบริษัท หรือบุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษในทางอาญาด้วย
16. บริษัทจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจัดการ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับข้อมูล และ/หรือระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้
17. เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้รวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น
18. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการเพื่อการกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน